Tytuł projektu

Listy pożegnalne samobójców — lingwistyczne metody ustalania autentyczności tekstu

Projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego ze środków budżetowych na lata 2010–2012.

Zespół

Kierownik projektu

dr hab. Monika Zaśko-Zielińska
<monika.zasko-zielinska@uwr.edu.pl>
Zakład Współczesnego Języka Polskiego
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Wrocławski

dr inż. Maciej Piasecki
Katedra Inteligencji Obliczeniowej
Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska

dr inż. Michał Marcińczuk
<michal.marcinczuk@pwr.edu.pl>
Katedra Inteligencji Obliczeniowej
Wydział Informatyki i Zarządzania
Politechnika Wrocławska

Wykonawcy pomocniczy

 • mgr Ewelina Moroń (doktorantka)
  Instytut Filologii Polskiej
  Uniwersytet Wrocławski
 • Magdalena Plinta (2011)
  Instytut Filologii Germańskiej
  Uniwersytet Wrocławski

Publikacje związane z korpusem

2015

 • Zaśko-Zielińska M., M. Piasecki, 2015, Lexical Means in Communicating Emotion in Suicide Notes – on the Basis of the Polish Corpus of Suicide Notes, Cognitive Studies, (15), 237-252.
 • Zaśko-Zielińska M., 2015, Sposoby fałszowania tekstu w eksperymentalnie zebranych materiałach Subkorpusu Listów Sfałszowanych, [w:] R. Cieśla [red.], Współczesna problematyka badań dokumentów, [Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego], Wrocław, 327-334.

2014

 • Zaśko-Zielińska M., 2014, Ślady idiolektów w listach pożegnalnych zgromadzonych w Polskim Korpusie Listów Pożegnalnych Samobójców, [w:] R. Cieśla [red.], Dokument i jego badania, [Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego], Wrocław: Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 425-435.
 • Zaśko-Zielińska M., 2014, Apologizing – How Genre Affects the Changes in the Speech Act, International Journal of Language & Literature, 2(3), 69-82.

2013

 • Referat pt. Komunikowanie emocji za pomocą środków leksykalnych w listach pożegnalnych na podstawie Polskiego Korpusu Listów Pożegnalnych (Emotion Communication via Lexical Means in Suicide Notes – on the Basis of the Polish Corpus of Suicide Notes) - oprac. Monika Zaśko-Zielińska, Maciej Piasecki - został wygłoszony na konferencji Przyszłość językoznawstwa - językoznawstwo przyszłości w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 12.06.2013. Tekst jest złożony do druku.
 • Zaśko-Zielińska M., Listy pożegnalne: w poszukiwaniu lingwistycznych wyznaczników autentyczności tekstu, Wrocław: Wydawnictwo Quaestio.
 • Zaśko-Zielińska M., Czy podpis nieoficjalny jest podpisem?, Poradnik Językowy, (3), 84-89.

2012

 • Zaśko-Zielińska M., Projekt korpusu specjalistycznego listów pożegnalnych, [w:] Z. Kegel, R. Cieśla [red.], Znaczenie aktualnych metod badań dokumentów w dowodzeniu sądowym, [Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-Monografie Seria: Nr], Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 411-419.
 • Zaśko-Zielińska M., Tabu w listach pożegnalnych samobójców,[w:] Tabu w oku szeroko otwartym, red. Natalia Długosz, przy współpracy Zvonka Dimoskiego, Poznań 2012, s. 85-93.
 • Zaśko-Zielińska M., Nazwy osobowe w podpisach listów pożegnalnych, „KrymiGraf”, nr 9 (2012), s. 71-77.

2011

 • Michał Marcińczuk, Monika Zaśko-Zielińska, Maciej Piasecki, Structure annotation in the polish corpus of suicide notes, [w:] Text, speech and dialogue : 14th International Conference, TSD 2011, Pilsen, Czech Republik, September 1-5, 2011 : proceedings / eds. Ivan Habernal, Václav Matoušek. - Berlin ; Heidelberg : Springer Verlag, 2011. - (Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 6839). - s. 419-426. - Bibliogr.
  Wersja pdf

2010

 • Monika Zaśko-Zielińska, Przemilczane — wypowiedziane: tabu w listach pożegnalnych samobójców // Rita Baum. - Nr 16 (2010), s. 32-34

2008

 • Monika Zaśko-Zielińska, Dlaczego ludzie piszą listy pożegnalne?, [w:] Problemy współczesnej tanatologii : medycyna, antropologia kultury, humanistyka = The problems of contemporary t[h]anatology : medicine, anthropology of culture, humanities. Vol. 12 / red. Jacek Kolbuszewski. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2008. - (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A ; nr 262). - S. 91-95. - Streszcz. w jęz. ang.

Zasoby

 • Listy wyrazów wykorzystanych w analizie komunikowania emocji za pomocą środków leksykalnych w listach pożegnalnych. Zbiór wyrazów zestawiony na podstawie leksyki wspólnoodmianowej Andrzeja Markowskiego (Markowski A., 1992, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t.1, t.2, Wrocław) oraz zasobów Słowosieci 2.0 (Maziarz, M.; Piasecki, M. & Szpakowicz, S., 2012, Approaching plWordNet 2.0. W Fellbaum, C. & Vossen, P. (ed.)Proceedings of 6th International Global Wordnet Conference, The Global WordNet Association, str. 189-196. Maziarz, M.; Piasecki, M. & Szpakowicz, S., 2013, The chicken-and-egg problem in wordnet design: synonymy, synsets and constitutive relations. Langauge Resources and Evaluation,, 47, str. 769-796).
 • Schemat formatu zapisu listów w korpusie PCSN: pcsn.xsd.